info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

Karolina Bregula – Fire Followers / projekcja filmu i spotkanie z artystką /

Galeria SZARA zaprasza:

Kino Piast w Cieszynie / 12 marca / godzina 20.00 / WSTĘP WOLNY
Projekcja w ramach wystawy Workers of The Artworld Unite.

www.galeriaszara.pl

BREGULA_fire_followers_001 (Kopiowanie)
Fire-Followers to opo­wieść o malow­ni­czym mie­ście na pół­nocy Europy. Ze względu na dużą ilość drew­nia­nej archi­tek­tury przez wieki mia­sto regu­lar­nie pło­nęło. Nowo­cze­sne metody pozwo­liły zabez­pie­czyć je przed poża­rami, dzięki czemu jego miesz­kańcy wresz­cie mogą żyć wolni od obawy, że w każ­dej chwili może nadejść kolejna kata­strofa. Mimo to nie opusz­cza ich strach.
Na ustach wszyst­kich jest histo­ryk sztuki, który uważa, że powra­ca­jące sys­te­ma­tycz­nie nisz­czy­ciel­skie pożary tra­wiące zasoby muze­al­nych maga­zy­nów stały się naturą lokal­nej sztuki i do dzi­siaj warun­kują jej pra­wi­dłowy roz­wój. Miesz­kańcy mia­sta podej­rze­wają, że histo­ryk sztuki pro­wa­dzi tajną orga­ni­za­cję mającą na celu wywo­ła­nie poża­rów, które pochłoną histo­ryczne dzieła. Uważa się, że zagro­żone są muzea, gale­rie i pry­watne kolek­cje sztuki. Miesz­kańcy mia­sta zaczy­nają wni­kli­wie obser­wo­wać swoje oto­cze­nie. Obcy stają się dla nich intru­zami, każde odbie­ga­jące od normy zacho­wa­nie grozi posą­dze­niem o naj­gor­sze, wszystko zdaje się być nie­wy­ja­śnio­nym i nie­bez­piecz­nym zda­rze­niem. Bez­u­stanne wypa­try­wa­nie kata­strofy spra­wia, że tracą umie­jęt­ność trzeź­wej oceny rze­czy­wi­sto­ści. Nie ma żad­nych dowo­dów na ist­nie­nie i dzia­łal­ność orga­ni­za­cji, któ­rej wszy­scy się boją. Mimo to nara­sta strach i para­noja, rzu­ca­jąc cień na spo­kojne życie miasta.

sce­na­riusz i reży­se­ria: KARO­LINA BRE­GUŁA
zdję­cia: ROBERT MLECZKO
dźwięk: WERO­NIKA RAŹNA
mix: NICO­LAS BRE­DIN
sce­no­gra­fia: PATRY­CJA RABIŃ­SKA
mon­taż: STE­FAN PARUCH
pro­duk­cja: ALEK­SAN­DRA WOJTASZEK/TOUCHFILMS I ATLAS SZTUKI

ORGANIZATORZY
Fundacja Kultury Audiowizualnej STREFA SZAREJ
Kronika
Cieszyn robi wrażenie

Produkcja filmu
Atlas Sztuki
Touchfilms
WSPÓŁFINANSOWANIE
Film został czę­ściowo sfi­nan­so­wany ze środ­ków pocho­dzą­cych ze sty­pen­dium MKiDN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PARTNERZY FILMU
Instytut Adama Mickiewicza
Polska institutet Stockholm
Instytut Polski w Paryżu

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress